see post . Judi Online Terpercaya . additional reading  

Rapporter
Udgave Titel  

2012/1 Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af gamle lossepladser og forurenende virksomhede
2010/4 Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager
2010/3 Indeklimasager - strategier og gode råd til undersøgelserne
2010/2 Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme
2010/1 Appendiks til afværgekatalog
2008/2 SprækkeJagg - Regneark til risikovurdering af sprækker i moræneler
2008/1 Poreluftmålinger under gulv ved passiv opsamling
2007/4 Afværgekatalog
2007/3 Afledning af afværgevand - dokumentationsrapport for BSV
2007/3 Beslutningsstøtteværktøj ved afledning af vand fra afværgeanlæg
2007/2 Undersøgelse af passiv ventilation af det kapillarbrydende lag
2007/1 Checklister ved undersøgelser
2007/1 Elektronisk bilag til Checkliste ved indledende undersøgelser
2007/1 Elektronisk bilag til Checkliste ved afgrænsende undersøgelser
2007 Projeklederhåndbogen, 4. udgave
2006/3 Fuel additives - a risk screening of additives to gasoline and diesel
2006/2 Håndbog i jordforureningslovens § 8
2006/1 Infiltration af afværgepumpevand
2006 Risikoen for jord- og grundvandsforurening forårsaget af afvanding og deponering af spildevandsslam
2005/4 Fremtidens diffuse jordforurening
2005/3 Guide til håndtering af jordforurening
2005/2 Vurdering af afværgepumpning som afværgemetode
2005/1 Indsamling og vurdering af data til risikovurdering i JAGG-modellen
2005 Værditab ved salg af forurenede eller tidligere forurenede ejendomme med helårsbeboelse
2004/8 Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv
2004/7 Transport af gasformig forurening i umættet zone og i bygninger
2003/4 Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand
2003/4 Bilag til Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand - eksempel på CEA beregning
2003/4 Bilag til Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grundvand - CEA regneark
2003/3 Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand - Hovedrapport
2003/3 Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand - Bilagsrapport
2002/2 Erfaringsopsamling - amternes undersøgelser af pestidpunktkilder
2002/1 Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde - modelberegninger og indeklimamålinger
2002 Projektlederhåndbog 2002
2001/5 Håndbog om undersøgelser af chlorerede stoffer i jord og grundvand
2001/4 Håndbog i analysekvalitet for laboratoriebrugere
2001/3 Håndbog om feltmetoder til analyse af forurenet jord
2001/2 Interferenser ved bestemmelse af olie i jordprøver
2000/4 Evaluering af Amternes Videncenter for Jordforurening
2000/3 Diffus jordforurening - fase 2, Statistisk bearbejdning af data
2000/2 Nyttiggørelse af dansk forskning - formidling, operationalisering og samarbejde
2000/2 Undersøgelse af den kemiske sammensætning og form (speciering) af arsen i forurenet grundvand
1999/8 Grundvandsmonitering ved ukontrollerede fyld- og lossepladser
1999/7 Opsamling af data for diffus forurening (Diffus jordforurening Fase 1)
1999/5 Kortlægning og registrering - en samling paradigmer, krav og standarder
1999/4 Bortskaffelse af kviksølvforurenet jord
1999/1 Drift af afværgeprojekter - Status og udviklingstendenser i amterne
1998/7 Poreluft håndbog
1998/6 Intern Rensning af benzinforureninger i grundvand
1998/3 Grundvandsundersøgelser ved fyld- og lossepladser
1998/2 Notater om priser på små afværgeprojekter
1998/1 Evaluering af Risc-Human, Ver. 2.0
1997/3 Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser
1997/2 Håndbog for etablering af SRO-anlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger
1997 Model for beskæftigelse

 


Sitemap