Links

AEHS
Faglig sammenslutning med det formål at skabe netværk vedrørende jordforurening. På hjemmesiden kan der bl.a. hentes en omfattende rapportserie om olieforurening fra én af organisationens arbejdsgrupper.
Association for Environmental Health and Sciences (AEHS)

ATSDR - ToxFAQs- Hazardous Substance Fact Sheets
En samling af datablade vedr. kemiske stoffer. Dækker primært stoffernes sundhedsmæssige effekter.
U.S. Department of Health and Human Services

Biocatalysis-Biodegradation Database
Database over nedbrydningsforløb (pathways) for kemiske stoffer udsat for biologisk nedbrydning.
University of Minnesota

CAS
CAS fremstiller databaser med kemisk information, herunder Chemical Abstracts. Der skal betales for servicen, som leveres fra en division under American Chemical Society.
CAS

Center for Exposure Assessment Modeling (CEAM) Home Page
CEAM er et center for udviklingsarbejder omkring modelanvendelse ved vurdering af eksponerings- og risikoforhold. Her kan der hentes køreklare edb-modeller, bl.a. PRZM (pesticider i rodzonen og belastning af grundvandet) og FEMWATER (grundvands- og stoftransportmodel).
US Environmental Protection Agency

ChemFinder Searching
Søgetjeneste for kemiske stoffer. Søg på f.eks. navn, formel eller CAS-nr. Resultatet er dels en række stofkarakterisitika samt links til mere udførlige datablade/beskrivelser.
CambridgeSoft Corporation In search of " steakhouse steakhouse "? Stop by webergrillrestaurant web site.

Chemical Health & Safety Data (NTP)
Chemical Health & Safety Data indeholder vurderede data for over 2000 kemiske stoffer, bl.a. fysisk-kemiske data, toksikologiske data samt forholdsregler i forbindelse med håndtering og uheld.
National Toxicology Program

Ecological Risk Analysis
Indgang til information om udførelse af økologiske screenings og basale risikovurderinger.
Oak Ridge National Laboratory

EFOA
European Fuel Oxygenates Association. Europæisk organisation for producenter af oxygenatorer, som MTBE, præsenterer branchens syn på miljømæssige fordele og ulemper ved MTBE samt mange faktuelle oplysninger.
EFOA

EMCI Chemical References
Indgang til omfattende databaser over kemiske stoffer/stofgrupper. Vedligeholdes af US EPA.
US Environmental Protection Agency

EPA Microbiology Home Page
Adgang til US EPA information inden for mikrobiologi.

EXTOXNET - EXtension TOXicology NETwork
Infobase om pesticiders toksikologi og miljøkemi. Her kan bla. findes datablade for et stort antal pesticider.

EXTOXNET

Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
HSDB er en toksikologisk database.indeholder mange data for hvert af de omkring 4.500 potentielt farlige kemikalier. Typen af data spænder vidt fra fysisk-kemiske data til effekter på dyr og mennesker. HSDB opdateres kvartalsvis. Data er generelt velrefererede og vurderet af eksperter.
U.S. National Library of Medicine

Integrated Risk Information System
CEAM er et center for udviklingsarbejder omkring modelanvendelse ved vurdering af eksponerings- og risikoforhold. Her kan der hentes køreklare edb-modeller, bl.a. PRZM (pesticider i rodzonen og belastning af grundvandet) og FEMWATER (grundvands- og stoftransportmodel).
US Environmental Protection Agency

Integrated Risk Information System
Meget omfattende database over sundhedsmæssige effekter ved eksponering over for kemiske stoffer i miljøet.
US Environmental Protection Agency

MTBE Library
Indeholder bibliografi over videnskabelige publicationer vedr. MTBE samt en række PowerPoint præsentationer.
MTBE Library

MTBE Research at UC Davis
Samlet præsentation af forskningsresultater vedr. MTBE fra University of California, Davis.
University of California Toxic Substances Research and Teaching Program

National Center For Environmental Assessment (NCEA)
USA's nationale videncenter for risikovurdering. Her kan findes vejledninger, publikationer og databasen IRIS (Integrated Risk Information System).
US Environmental Protection Agency

National Toxicology Program (NTP)
NTP præsenterer resultater af undersøgelser, som er udført i NTP’s regi til belysning af kemiske stoffers potentielt sundhedsskadende egenskaber
National Toxicology Program

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
Arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige retningslinier for håndtering af 677 kemiske stoffer.
Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Department of Health

NIST Chemistry WebBook
Database over kemiske stoffers fysiske og kemiske egenskaber med gode søgefaciliteter. Opdateres af US National Institute of Standards and Technology og indgår i NIST's Standard Reference Data Program. Oplysningerne i databasen er således vurderet og udvalgt af forskere hos NISTog på amerikanske universiteter.
National Institute of Standards and Technology

NOVA-2003
NOVA-2003 står for Nationalt program for Overvågning af Vandmiljøet 1998-2003. Her findes oplysninger om programmet, tekniske anvisninger, datablade mv.
Danmarks Miljøundersøgelser

Periodic Table
Det periodiske system, med bagved liggende datablade for grundstofferne.
Spectrum Laboratories

Pesticide Properties Database
Database med detaljerede oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber for et stort antal pesticider.
U. S. Department of Agriculture

PHREEQC for Windows
Geokemisk model. Mulighed for at downloade Windows version. Websiden vedligeholdes af hollandsk ph.d.-studerende
Vincent Post

Radon i boliger
Statens Institut for Strålehygiejne formidler her oplysninger om radon i boliger. Mulighed for download af publikationer. Radons indtrængning i boliger er i vid udstrækning parallel til indeklimapåvirkninger fra flygtige stoffer hidrørende fra jord- og grundvandsforureninger.
Sundhedsstyrelsen

Risikovurdering af jord, afdampning, gas og grundvand (JAGG)
Præsentation af Miljøstyrelsens PC-baserede regneark. Mulighed for download.
Miljøstyrelsen

Toxicology Data Review Summaries
Sammenfatning af toksikologisk viden vedrørende et stort antal pesticider. Kan downloades i pdf-format.
The Department of Pesticide Regulation. California EPA

 


Sitemap