Kursusbeskrivelser

Mødekalenderen er opdelt i tre rubrikker:  

VJ-kurser/-møder er arrangementer for regionernes medarbejdere, som er udarbejdet af Videncenter for Jordforurening.

Andre møder er en samlet liste over alle relevante møder, kurser og konferencer i ind- og udland, som Videncentret er opmærksom på og bliver gjort bekendt med.

Arkiv er en liste over tidligere VJ kurser og møder

 

Beskrivelser af Videncentrets kurser

Det er en del af Videncenter for Jordforurenings (VJ) opgave at kapacitetsopbygge og udvikle de regionale sagsbehandleres kompetence på området. Til det formål har VJ udviklet en række faste kurser, der afholdes med ca. 2 års kadence. Kurserne er tilrettelagt, så de nogenlunde følger de sagsbehandlingen og arbejdsdelingen som den ser ud i regionerne 

  

V1 kortlægningskursus

Formål: At give relativt nyansatte en indføring i hvorledes kortlægningsarbejdet skal gribes an, hvilke kilder, der er anvendelige etc.

Indhold: Indføring i den lovgivningsmæssige baggrund for kortlægningsarbejdet, hvordan kildematerialet anvendes til at udpege mulige arealer, hvor der kan være forurenet og hvilke stoffer der er potentielle forureningsparametre i de enkelte brancher.

Målgruppe: Nyansatte og sagsbehandlere med begrænset erfaring.

Forudsætninger: Alle kan deltage

Kurset varer 2 dage.

 

 

feltundersøgelser undersøgelser i praksis

Formål: At sætte billeder på ord

Indhold: Der udføres boring med foring og snegl, der udtages prøver af jord, vand og poreluft, pejling og geologisk prøvebeskrivelse

Målgruppe: Sagsbehandlere med begrænset felterfaring.

Forudsætninger: Alle kan deltage

Kurset varer 1 dag.

 

 

Geologi/ hydrogeologi

Formål: At give deltagerne indblik i hvorledes geologiske forhold indvirker på forureningsspredningen og dermed får betydning for hvorledes undersøgelser skal tilrettelægges og resultaterne af disse undersøgelser skal fortolkes.

Indhold: Den danske geologi beskrives med vægt på istidsaflejringer og samtidig beskrives hvorledes nedbøren infiltrerer og hvorledes vandet og stoffer bevæger sig i formationen.

Målgruppe: Fra relativt nyansatte til den noget erfarne sagsbehandler, der måske allerede har fulgt kursus om  V1-kortlægning.

Kurset varer 3 dage.

 

Forureningsundersøgelser og kortlægning på V2

Formål: At kunne vurdere boringsplacering, udføre indledende risikovurdering, nuancere og kortlægge

Indhold: forureningskilder og stoffer, undersøgelsesmetoder og –oplæg, nuancering af kortlægning, vurdering til kortlægningsbrev, påbud og klagemuligheder

Målgruppe: Fagfolk med begrænset erfaring

Forudsætninger: Gennemførelse af V1 kortlægningskursus og Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis eller erfaring på tilsvarende niveau.

Kurset varer 2 dage.

 

Oliekursus

Formål: Forståelse af lette og tunge kulbrinters opførelse i mættet og umættet zone

Indhold: stofkendskab, risikovurdering, masseberegning, nedbrydning, afværgetiltag.

Målgruppe: Den erfarne sagsmedarbejder

Forudsætninger: Gennemførelse af V1 kortlægningskursus, Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis og Forureningsundersøgelser og kortlægning på V2 eller erfaring på tilsvarende niveau.

Kurset varer 2 dage.

 

Undersøgelse af forureninger med chlorerede opløsningsmidler

Formål: Forståelse af chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukters opførelse i mættet og umættet zone samt indeklima

Indhold: stofkendskab, transportprocesser i mættet og umættet zone, poreluft, indeklima, undersøgelsesstrategi, afværgemetoder

Målgruppe: Den erfarne sagsmedarbejder

Forudsætninger: Gennemførelse af V1 kortlægningskursus, Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis og Forureningsundersøgelser og kortlægning på V2 eller erfaring på tilsvarende niveau.

Kurset varer 2 dage.

  

Videregående undersøgelser - indeklima

Formål: Udvide kendskabet til undersøgelsesmetoder, foretage en udvidet risikovurdering, prioritere, kommunikere og vurdere afværgemuligheder

Indhold: Konceptuelle modeller, avancerede undersøgelsesmetoder, avancerede risikovurderinger, afværgekatalog for tidlig indsats

Målgruppe: Den erfarne sagsmedarbejder

Forudsætninger: Gennemførelse af V1 kortlægningskursus, Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis og Forureningsundersøgelser og kortlægning på V2 eller erfaring på tilsvarende niveau.

Kurset varer 1 dag.

 

Risikovurdering med JAGG

Formål: At kunne gennemføre og vurdere en kvantitativ risikovurdering overfor indeklima og grundvand

Indhold: Konceptuelle modeller, fugacitet, mættet/ umættet zone, indeklima og udeklima

Målgruppe: Den erfarne sagsmedarbejder

Forudsætninger: Gennemførelse af V1 kortlægningskursus, Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis og Forureningsundersøgelser og kortlægning på V2 eller erfaring på tilsvarende niveau.

Kurset varer 2 dage.

 

Styring af jordforureningsprojekter

Formål: at give deltagerne indsigt i hvordan de som projektledere i deres hverdag kan styre gennemførelsen af et afværgeprojekt fra udarbejdelse af skitseprojekter til færdigetablering af afværgeprojektet.

Indhold: Der undervises i hvorledes arbejdet organiseres omkring et afværgeprojekt, fra udbudsfasen til indgåelse af kontrakter med rådgivere og entreprenører, hvorledes arbejdet tilrettelægges med byggemøder og kontakt til eventuelle borgere

Målgruppe: Den erfarne sagsmedarbejder

Forudsætninger: Gennemførelse af V1 kortlægningskursus, Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis og Forureningsundersøgelser og kortlægning på V2 eller erfaring på tilsvarende niveau.

Kurset varer 3 dage.

 

Jordforureningsjura

Formål: At give deltagerne indblik i den juridiske ramme for regionernes arbejde med jordforureninger

Indhold: Gennemgang af jordforureningsloven og offentlighedsloven med særlig vægt på det juridiske grundlag for kortlægningen og de dele af kortlægningsarbejdet hvor der er kontakt mellem myndighed og borger.

Målgruppe: Fra relativt nyuddannede til erfarne sagsbehandlere

Forudsætninger: Alle kan deltage

Kurset varer 2 dage.

 

Kommunikation

Formål: At kommunikere/formidle skriftligt som mundtligt så modtageren/borgeren bliver bedre i stand til at forstå budskabet - uden for meget usikkerhed om risiko og egne handlemuligheder.

Indhold: Både fokus på den skriftlige og den mundtlige formidling. Indholdet vil variere fra kursus til kursus. Kommunikation er i løbende udvikling, og det sidste nye inden for området vil blive inddraget.

Målgruppe: Alle sagsbehandlere

Forudsætninger: Alle kan deltage

Kurset varer 2 dage.

 

Pesticidkursus

Formål: at give deltagerne et overblik over pesticidfund, pesticidtyper, kildetyper og handlemuligheder i form af undersøgelsesstrategi og afværgeløsninger. Fokus vil være på grundvandstruende pesticider og pesticidpunktkilder.

Forudsætninger: Gennemførelse af V1 kortlægningskursus, Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis og Forureningsundersøgelser og kortlægning på V2 eller erfaring på tilsvarende niveau.

Kurset varer 2 dage

 

Videregående undersøgelser - grundvand

Formål: at sætte deltagerne i stand til at foretage en faseopdeling af undersøgelsesforløbet, afklare hvilken viden der kræves, og afklare hvilke værktøjer og metoder der er til rådighed inden for de enkelte faser.

Indhold: Konceptuelle modeller, avancerede undersøgelsesmetoder, avancerede risikovurderinger, massebestemmelse, nedbrydning, flux og kildestyrke, afværgekataloget

Målgruppe: Den erfarne sagsmedarbejder

Forudsætninger: Gennemførelse af V1 kortlægningskursus, Boringer, prøvetagning og undersøgelser i praksis og Forureningsundersøgelser og kortlægning på V2 eller erfaring på tilsvarende niveau.

Kurset varer 2 dage.

 

Udover de faste kurser udvikles der løbende kurser og temadage om aktuelle emner, ny viden etc. Materiale til sådanne kurser indlægges i kalenderen ligesom til de øvrige arrangementer.

 

 

 


?> elektronik sigara Sitemap